Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Kontakt os

         


Onsdag den 19. oktober skal vi have lavet et større grusprojekt i Markskelsbækken. Der skal udlægges ca. 150 tons grus. Vi skal bruge 5-6 frivillige til at hjælpe med dette. Adressen er Årupvej 4, Gram. Vi starter kl 8 og regner med at være færdige kl 15.

Vi skal have etableret en række gydebanker og lavet en pool/opstemning ved en rørunderføring, så opgangen kan sikres. Der bookes maskiner til det grove arbejde (sandvogn og gummiged). Men der er også lidt flytte med sten og grus manuelt.
Giv mig besked hvis du har tid og lyst til at hjælpe.

Mvh
Niels Lodberg Michaelsen
 

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats
 
Sammenfatning af rapporten Laksebestanden i Ribe Å 2014 af Stig Pedersen m.fl. DTU Aqua-rapport nr. 313-2016
Rapporten indeholder en beregning af, hvad den maksimale bestand af vild lakseyngel (1/2 år) og 1 år og ældre fisk kan udvikles til med de nuværende miljøforhold i vandløbssystemet. Beregningen gælder de steder, hvor der er påvist lakseyngel, hvor der er stor sandsynlighed for, at den findes, eller hvor laks kan forekomme, men næppe fandtes på undersøgelsestidspunktet i 2014. Dette teoretiske maksimum sammenholdes med en beregning af den faktiske bestand i 2014.
 
Læs rapporten her
 

Laksekvoten 2016.

Der har den 9. marts 2016 været afholdt møde omkring fordeling af laksekvoten for 2016 i Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet.  
De foreninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere, som har fiskeret i Ribe Å Systemet og som har søgt om at få andel i laksekvoten for 2016 var til stede.
Jels Sportsfiskerforening, Ribe Vesterå konsortiet og Ribe Sportsfiskerforening har efter et års fravær igen valgt at melde sig ind i Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet. 
På mødet blev der indgået aftale om at laksekvoten for Ribe Å System i 2016, fordeles efter den samme model som blev anvendt for fiskesæsonen  2014 og 2015.
Der er mange lystfiskere som spændt har afventet hvilken løsning der kunne findes for tildeling af laksekvoten til den kommende fiksesæson 2016.


Med udgangspunkt i 2014 løsningen hvor alle efter fordelingsmødet var tilfredse med fordelingen af laksekvoten, var naturligt at fortsætte med samme tildeling i 2016.
Nu gælder der om at få fundet fiskestangen frem og komme afsted ud åen.
Husk at fangster skal indrapporteres på
www.ribeaasystemet.dk
SU vil gerne have indrapporteret fangster på Laks, Havørred, Bækørred og Stalling.
HUSK at se om laksen er fedtfinne klippet, det er oplysninger som DTU meget gerne vil have indberettet fra jer medlemmer. SÅ HUSK DET.
Det er kun ved hjælp af disse indrapporteringer vi kan dokumentere hvor mange fisk der fanges i Ribe Å Systemet. Det bliver med udgangspunkt i ovenstående at fremtidige laksekvoter vil blive tildelt.   

Vedlagt følgende PDF dokumenter:    Laksekvote 2016

Knæk og bræk
Preben Nielsen
Formand


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet. (SU)

Som nogle måske har læst og hørt, så er der nogle af foreningerne i (SU) som har dannet et, nyt samarbejdsudvalg for Ribe Å ”SU Ribe Vest”. Det nye udvalg består af Ribe Sportsfiskerforening, Konsortiet Ribe Vesterå, Jels Fiskeriforening og fiskeriberettiget Claus Julius Blomgreen. The Big Five har også valgt at blive en del af ”SU Ribe Vest”. De nævnte foreninger har valgt at melde sig ud af SU og danne ”SU Vest” de vil ansøge deres egen laksekvote.
(SU) har i de sidst par år haft samarbejdes problemer foreningerne imellem, der har været forskellige meninger/holdninger til de opgaver som udvalget har skullet løse. Det til trods, så lykkes det at opnå enighed om fordeling af laksekvoten for 2014.   
Traditionen har været, at udvalget altid er blevet enige uden brug af afstemning, men de sidste par år har det i forbindelse med enkelte opgaver desværre været nødvendigt med afstemning.    
Ribe Sportsfiskerforening (RSF) krævede på et møde i efteråret at få udbetalt deres andel af Ribe Å Systemets Naturfond som de selv har været med til at oprette i 1991. Naturfondens midler har altid været tiltænkt fiskepleje. Straks efter at pengene var tilbage betalt til (RSF), meddelte de ovenstående foreninger at de ville danne ”SU Ribe Vest”. Der har uden tvivl været en skjult dagsorden over længere tid, måske er det derfor at der har været skrevet på diverse medier at (SU) ikke formåede af samarbejde.
 
De tilbageværende foreninger i Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet (SU) består nu af Fiskeriforeningen ”Nørre å”, Frede Boisen ”Nørre å”, Gram Slot, Gels å sammenslutningen af 1976 og Sønderjysk Sportsfiskerforening. (SU) ansøger som tidligere år om tildeling af laksekvote for 2015. Vi må så afvente og se hvordan Fiskeriinspektoratet og DTU vil fordele lakse kvoten mellem de 2 sammenslutninger.    
Ribe Å Systemets Naturfond (RN) har på en konto stående med de bidrag som er søgt fra diverse fonde m.m. Det er aftalt det er en fælles fond hvor pengene kan anvendes i henhold fondens formål på følgende vilkår.
Efter udbetaling af Ribe Sportsfiskerforening's andel, bestemmes anvendelsen, placering og håndtering af (RN),s resterende midler/indestående alene af følgende 3 tilforordnede personer.
Miljø koordinatoren for Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet pt. Niels Lodbjerg Michaelsen
Miljø koordinatoren for Gels Å Sammenslutningen af 1976 pt. Tom Donbæk
DTU Aqua – rådgivning fra fagperson eller en person fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
  
Der er startet en ny forening som netop har afholdt stiftende generalforsamling ”Ribe Å Systemets fiskeplejeudvalg opstrøms dambrugene af 2015” foreningen består af Fiskeriforeningen ”Nørre å”, Gels å sammenslutningen af 1976 og Sønderjysk Sportsfiskerforening. Foreningens formål er at sikre fiskebestandene I Ribe Å System opstrøms dambrugene gennem fiskepleje. Her vil de penge som de tilknyttede foreninger har fået udbetalt fra Naturfonden blive overført til.  De er tænkt brugt på fiskepleje, vandløbsrestaurering m.m.   
 
Knæk og bræk
Preben Nielsen
Formand


OBS ! nye mindstemål på laks og gedder

Laks    = 40 cm    Læs mere om laksens nye mindstemål
Gedde = 60 cm    Læs mere om geddens nye mindstemål


Drone optagelse af naturprojekt ved Gram Slot 2013/2014

Se drone her

Se billeder her


Elfisket laks retur til Ribe Å Systemet fra Dansk Center for Vildlaks(DCV).

Den 23. december 20123 leverede DVC 23 af de elfiskede laks retur til å systemet, 3 hunner der ikke var strøget og resten hanner som igen har fået deres frihed og kan svømme til havs igen. Vi kan så håbe på at de kommer igen til næste år. De blev udsat ved Harreby Bro og Gelsbro.

 

 


Ribe Å Systemet, laksekvote for 2013, antal 115 stk. laks. (110 stk. laks fordelt i kvoten)

Samarbejdsudvalget for Ribe Å System, har fordelt laksekvoten på følgende måde.
Fri laksekvote 82 stk. laks, restkvote 28 stk. laks.

Fri laksekvote 82stk laks:
Alle foreninger fisker på den frie laksekvote, 47 laks på 75cm eller der under og 35 laks over 75cm.
En forening må maksimalt hjemtage 50 pct. af den frie kvote (som er 41 laks.)
Foreninger der er uden restkvote, har fiskestop når den frie kvote er opfisket eller foreningen har hjemtaget 50 pct. af den frie kvote.
Foreninger med restkvote fisker på restkvoten, når den frie kvote er opfisket.


Eksempel:
Er laks over 75 cm opfisket i den frie laksekvote, fiskes der med det samme på restkvoten i den forening eller sammenslutning, den pågældende fisker er medlem af, det samme gør sig gældende for laks på 75cm eller der under. Når restkvoten for den pågældende forening, som fiskeren er medlem af, er opfisket, er der fiskestop for laksefiskeri for denne forening.

__________________________________________________________________________

Samarbejdsudvalget er sammensat af

repræsentanter for de sportsfiskerforeninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere

der har søgt og fået tildelt en laksekvote for dette år.

Endvidere er der udpeget en kasserer, en udsætningskoordinator og en miljøkoordinator.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst en gang om året.

 Indsat 24-06-2012

Bekendtgørelser og regulativ til Ribe Å systemet

SU Regulativ 09.05.2012               SU Tilladelse til fiskeri og landing af laks i Ribe Å systemer  

Bekendtgørelse om særlige fiskeregler og fredningsbælter i vadehavet     NYT !!     NYT!!   NYT!!   NYT!!

 

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: